Dau tu forex co loi khong noi

Register and download for free favorite MP3 files without Dau tu forex co loi khong noi, create playlist and listen to your favorite music online! VDict is now available on mobile phones. You can perform lookup for a word in all dictionaries simultaneously. If the word you are looking for cannot be found due to a typo, VDict will suggest the most similar words.

VDict da co phien ban danh cho mobile. Ban co the tra mot luc tat ca cac tu dien. VDict đã có phiên bản dành cho mobile. Bạn có thể tra một lúc tất cả các từ điển. Do you want to join Facebook? This is a standard security test that we use to prevent spammers from creating fake accounts and spamming users. Bạn có biết nói tiếng Anh không?

Be my guest Tự nhiên , đừng khách sáo Beat it Cút đi Because Bởi vì Before Trưóc kia, lúc trưóc Besides Vả lại, ngoài ra Better late than never trể còn hơn không đến Big deal không gì mà ầm ỷ Both and Cả haị. First of all Trước tiên, trước nhứt For Vì For better or for worse Một là tốt hơn hai là tệ hơn For what ? Naturally tất nhiên Neither nor Không phảị. Never Chẳng bao giờ Never say never Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ Nevertheless Tuy nhiên No choice Hết cách, Không còn đường chọn lđa No hard feeling Không giận chứ No kidding ?

Rarely rất hiếm Rather Thà là Ratherthan Thà là còn hơn Really Thiệt dó Really? Scrupulous Chu đáo Secondly Thứ nhì See Thấy chưa Seldom Ít khi Shut up! Since Từ khi, từ lúc Since then Từ dạo ấy So Vậy, Như vậy So? Way to go Khá lắm, được lắm Well ?

Kệ nó chứ, mặc kệ nó! Who knows Ai mà biết, Biết đâu chừng Why not? This page was last edited on 23 April 2018, at 00:29. By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. Do you want to join Facebook?